top of page

Research Articles

Listed on this page are all the research articles, published journals, magazine features and other academic papers written and published by Riitta, her colleagues, and Russ over the past 25 years, in English and/or Finnish. If you wish to read any of the articles that do not have an online link, please get in touch.

Lahtinen, R., Groth, C. & Palmer, R. (2018). Sound Descriptions of Haptic Experiences by Cochlear Implant users. Multimodal Technologies and Interaction. ID: mti-293742. http://susy.mdpi.com/user/manuscripts/review_info/d53a33edadc1a6223d863c8c34f6fc5b

Lahtinen, R. & Ojala, S. (2018). Käyttäytymisen ja tunteiden ilmiasu erilaisissa tulkkeissa. Tulkkauksen saavutettavuus-kirja. Painossa, ilmestyy syyskuussa 2018.

 

Lahtinen, R. & Ojala, S. (2018). Interpreting Behaviour and Emotions for People with Deafblindness. Well-Being in the Information Society. Fighting Inequalities, 7th International Conference, WIS 2018, Turku, Finland. Proceedings

211-220. 10.1007/978-3-319-97931-1_17

 

Lahtinen, S., Ketola, R., Lahtinen, R. & Kontu, E. (2018) Miltä murtoluku tuntuu? Kosketusviestit osana opetusta – käytännön kokemuksia ympäristöopin, biologian ja matematiikan oppitunneilta. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI Bulletin 1/2018, 44-51.

 

Lahtinen, R., Groth, C. & Palmer, R. (2017). Haptic Art Experiences Described as Vocals, Sounds and Written Words by Deafblind. Art of Research e-book. http://artofresearch2017.aalto.fi/papers/7_Lahtinen_Groth_Palmer.pdf  http://artofresearch2017.aalto.fi/selected_papers.html

 

Ojala, S., Lahtinen, R. & Hirn, H. (2017). Tactile maps - Finnish O&M instructors’ experiences on usability and accessibility. Well-Being in Information Society e-book; Finnish Journal of eHealth and eWelfare. https://journal.fi/finjehew/issue/current

29.11.2017

 

Palmer, R., Skille, O., Lahtinen, R. & Ojala, S. (2017). Feeling vibrations from a hearing and dual-sensory impaired perspective. Music & Medicine, 9 (3), 178-183.

Palmer, R., Lahtinen, R. & Ojala, S. (2017). Body Story - using touch to overcome language problems. Romanoslavica e-julkaisu, 329-346. https://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6c21uTzdydWFKSjA/view

 

Ojala, S., Lahtinen, R. & Hirn, H. (2016). Tactile Maps - Safely and Usability. In a book  Building sustainable health ecosystems: Communications in computer and information science. Li, H., Nykänen, P., Suomi, R., Wickramasinghe, N., Widen, G. & Zhan, M. (Eds.). Springer Link. CCIS 636, 15–22. DOI: 10.1007/978-3-319-44672-1_2

Palmer, R. & Ojala, S. (2016). Feeling music vibrations - vibrosensoric experience. BNAM (Baltic-Nordic Acoustic meeting). BNAM2016-Ojala-Palmer.pdf

 

Ojala, S., Lahtinen, R., Palmer, R. & Äärelä, A. (2016). Enhancing emotions through touch – haptices as a special case. Linguistic Lettica. Latvieŝu Valodas Institūta Žurnals, 34-49. ISSN 1407-1932. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/LL24_sakums%20saturs.pdf

Lahtinen, R., Palmer, R. & Tuomaala, S. (2016). Using haptices in health care settings. DbI Review 56, 18-19.

Lahtinen, R. (2016). Sanat, viittomat ja haptiisit kuulonäkövammaisen oppilaan kanssa. Teoksessa Takala, M. & Sume, H. (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finn Lectura AB, 209-219.

Lahtinen, R. & Mäkelä, O. (2016). Kuka, mitä, miten? Opiskelijoiden kanssa kuurosokeille asiakkaille tulkkauksesta pohdittua. Turja, H-K. (toim.) Kenttä ja koulutus. Näkymiä tulkkausalan kehittämiseen Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 29. (painettu ja verkkojulkaisu). http://docplayer.fi/36177634-Hanna-kaisa-turja-toim-kentta-ja-koulutus-nakymia-tulkkausalan-kehittamiseen.html

Lahtinen, R. (2016). Koskettavin veistos sanoina ja äänikokemuksina; tuntokokemuksesta sanalliseen kuvailuun ja äänikuvailu sanallinen, kuvallinen ja äänellinen materiaali. http://www.kuurosokeat.fi/kommunikaatio/kuvailu.php

Laakso, I., Lahtinen, R. & Laakso, R. (2016). Kosketuksella toimintaa ja tunteita – sosiaalishaptista kommunikaatiota leikki- ja ryhmätilanteisiin. http://www.kuurosokeat.fi/sosiaalishaptinen/haptiisitpaivakoti.php

 

Lahtinen, R., Palmer, R. & Ojala, S. (2014). Practice-Oriented safety procedures in work environment with visually and hearing impaired colleagues. In a book & e-book Safe and secure cities: Communications in Computer and information Science. Saranto, K., Castren, M., Kuusela, T., Hyrynsalmi, S. & Ojala, S. (Eds.). Springer. 450, 109-119. DOI: 10.1007/978-3-319-10211-5_12

Tuominen, H. T, Palmer, R., Korhonen, I. & Ojala, S. (2014). Evidence-based study on performance environment for people with and without cochlear implants (CI). Proceedings of BNAM 2014, Tallinn. BNAM2014-Tuominen-Palmer-Ojala.pdf

Engblom, J., Joenperä, R. & Lahtinen, R. (2013). Laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä. Suomen Kuurosokeat ry. Oriveden kirjapaino. Saatavilla: www.kuurosokeat.fi/tiedosto/laskettelussa_kaytettavia_sosiaalisia_pikaviesteja.pdf

 

Lahtinen, R., Palmer, R. & Ojala, S. (2012). Visual Art Experiences Through Touch using Haptices.  Procedia - Social and Behavioral Sciences 45, 268-276.  http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/45

 

Palmer, R., Lahtinen, R. & Ojala, S. (2012). Musical Experiences and sharing Musical haptices. Procedia - Social and Behavioral Sciences 45, 351-358.  http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/45

Lahtinen, R. & Palmer, R. (2012). Environmental description. Teoksessa Perego, E. (toim.) Emerging topics in translation: Audio description. Trieste University, Audio Description Conference 2010 in Trieste, 105-114. http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/6364/1/Lahtinen_Palmer_EmergingTopics.pdf

 

Lahtinen, R. & Palmer, R. (2008). Haptices and haptemes. Environmental information through touch. Haptic and Audio Interaction Design. Third International Workshop HAID. Proceedings, 8-9. http://www.auditorysigns.com/haid2008/haid2008vol2.pdf

Lahtinen, R. & Palmer, R. (2008). Haptices and Haptemes – Environmental information through touch. 3rd International Haptic and Auditory Interaction Design Workshop HAID

 

Lahtinen, R., Lahtinen, M. & Paavolainen, A. (2006). Kuvailun käyttöä näkövammaisen opetuksessa. Kirjassa Takala, M. & Kontu, E. (toim.) Näkökulmia näkövammaisten opetukseen.Juva: PS-kustannus, 181-191.

 

Lahtinen, R. (2002). Tuntoaistin ja kosketuksen käyttö aikuisten kuurosokeiden kommunikoinnissa. Teoksessa Takala, M. & Lehtomäki, E. (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen- kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: Finn Lectura, 207-213.

 

Lahtinen, R. (1999). Holistic and Interactive Communication Methods. Teoksessa Peckford. B. & Hawcroft, L. (Eds.) Proceedings of an International Symposium on Interpreting for Deafblind People. UK: Durham University, 64-65.

bottom of page